Ecologie

Een evaluatie van de klimaattop COP21

Het feit dat de regeringsleiders van 195 landen samen een raamakkoord onderschreven hebben, is op zich historisch. De basis van het akkoord bestaat in de expliciete stelling dat de gemiddelde temperatuurstijging de 2°C niet mag overschrijden en zelfs beperkt zou moeten blijven tot maximum +1,5°C. Deze belangrijke stellingname stemt overeen met de meest recente bevindingen van het IPCC (International Panel on Climate Change).

Lees verder op Apache.be

 

COP21 en de tikkende klimaatbom

De klimaatconferentie in Parijs (COP21) verzamelt alle regeringsleiders van de hele wereld om te discussiëren wat er aan klimaatverandering en de opwarming van de aarde gedaan kan worden. Dit onder een enorme beveiling na de terroristische aanslagen en na het verbieden van alle betogingen van klimaatactievoerders tot zelfs het onder huisarrest plaatsen van enkele actievoerders. In dergelijke omstandigheden komt de COP21 conferentie maar beter op de proppen met een onderhandelde en doeltreffende overeenkomst! De kans daarop is echter zeer klein… Ik weet dat er zijn die denken dat ‘global warming en klimaatschaos een grote leugen of zelfs een complot zou conspiracy zijn. Sommigen in pro-kapitalistische middens vinden dat de opwarming van de aarde een mythe is die door wetenschappers uitgevonden is zodat ze een carrière voor zichzelf kunnen uitbouwen en van overheidsfinanciering kunnen leven…

Lees meer: COP21 en de tikkende klimaatbom

“De klimaatcrisis negeren is misdadig”

Interview met Maxime Combes, econoom en lid van ATTAC Frankrijk.

Wat is de situatie aan de vooravond van de klimaattop ?

De situatie is de afgelopen weken veel duidelijker geworden. De grote meerderheid van de regeringen hebben bij de VN hun vrijwillige nationale bijdragen tot vermindering van CO2 uitstoot, de INDC’s in de VN-newspeak. Vele studies bewijzen, met inbegrip van de evaluatie van de VN dat de optelsom van deze vrijwillige verminderingen tot een temperatuurstijging van meer dan 3° zullen leiden tegen het einde van de eeuw. En dit terwijl de staats- en regeringsleiders zich de taak hebben toegemeten alles te doen onder de 2°C te blijven.

Lees meer: “De klimaatcrisis negeren is misdadig”

Standpunt mbt trefdag van het ecosocialisme ingericht door Vega & Socialisme21

We publiceren hierbij het standpunt van de nationale stuurgroep van ROOD ! met betrekking tot de "2de trefdag van het ecosocialisme" die kortelings doorgaat te Brussel. Deze trefdag was oorspronkelijk in de steigers gezet in het najaar 2014 door een samenwerkingsverband van ROOD!, Vega, Socialisme21 en Mouvement de Gauche. Deze trefdag kon het vervolg worden van een eerste editie die er op initaitief van de Parti de Gauche was gekomen. Begin januari rees er een meningsverschil met vertegenwoordigers van VEGA en S21. Gezien de onmogelijkheid om tot enig compromis te komen heeft ROOD! zich teruggetrokken uit de initiatiefcomité. Mouvement de Gauche heeft dit evenzeer gedaan en wel om gelijkaardige redenen. Omdat sommigen zich afvragen waarom ROOD! geen co-organisator is van het evenement publiceren wij hierbij de motie van de stuurgroep. Uiteraard hopen wij dat er achteraf opnieuw constructief kan samengewerkt worden, in het kader van een breed samenwerkingsverband waarbij geen exclusieven gelden.

Lees meer: Standpunt mbt trefdag van het ecosocialisme ingericht door Vega & Socialisme21

Langer open houden van Doel 1 & 2 bedreigt de volksgezondheid

De federale regering besliste de kernreactoren Doel 1 en 2 nog 10 jaar langer open te houden. Deze beslissing is absoluut onverantwoord en vormt een échte bedreiging voor de volksgezondheid. Laten we niet vergeten dat er 1,5 miljoen inwoners in een straal van 30 km rond Doel wonen terwijl er 800.000 mensen rond Tihange wonen.

Het rapport van Greenpeace over veroudering van kernreactoren somt de redenen op waarom. Op 1 januari 2014 waren er 151 kernreactoren werkzaam in Europa (zonder Rusland), waarvan 66 ouder zijn dan 30 jaar en zeven de kaap van 40 jaar hebben overschreden. De kernreactorpark veroudert zienderogen. In heel wat landen staat de kunstmatige verlenging van de levensduur van oude reactoren op de agenda. De gemiddelde leeftijd van de Europese kernreactoren is 29 jaar. De Belgische kernreactoren van Doel en Tihange zijn bijna allen ouder dan dit gemiddelde. Lees verder op de webstek van Antwerpen Leefbaar

Ecosocialisme is ons vaandel

Resolutie goedgekeurd door het 3de nationaal congres van ROOD! van 18 oktober 2014

  1. ROOD! beroept zich op ecosocialisme en zet haar schouders onder het Europees Ecosocialistisch Netwerk.
  2. Ecosocialisme is gebaseerd op een essentiële vaststelling: kapitalisme is destructief voor de mens en voor het milieu. De onuitputtelijke winsthonger verrijkt een kleine minderheid, ondermijnt draagvlak van het ecosysteem en is een bron van onmetelijke verspilling en leed.

    Lees meer: Ecosocialisme is ons vaandel

Ringland? Ja, maar...

Ringland is een hit. Sinds de voorstelling begin maart zijn steeds meer mensen in de ban van de ring. Ringland geeft de mogelijkheid de hele stadsomgeving te herdenken. Het overkappen van de ring zorgt voor nieuwe ruimte die ongeveer met de oppervlakte van de binnenstad overeenstemt. Het overkappen doet lawaaihinder verdwijnen en reduceert aanzienlijk de uitstoot van fijn stof. Een triple win-win-win scenario als het ware. Ringland is een concreet alternatief dat de volksgezondheid moet vrijwaren en de leefbaarheid van het stadsleven aanzienlijk zou verbeteren. Toch moeten we kritisch én realistisch blijven...lees verder

200.000 klimaatjobs in België is geen utopie!

In Zuid-Afrika werd in 2011 de campagne ‘one million climate jobs’ gelanceerd; een alliantie tussen de vakbeweging, sociale bewegingen en NGO’s van de civiele maatschappij. De expertise voor deze campagne werd geleverd door een panel wetenschappers met de steun van de Rosa Luxemburg Stichting; een progressieve onderzoeksinstelling verbonden met Die Linke in Duitsland. De doelstelling van deze campagne bestaat erin een beleidsprogramma uit te werken gericht op het verminderen van de uitstoot van CO2 en in eenzelfde beweging de massawerkloosheid aan te pakken. Op 7 juni gaat er een conferentie over de Jobs4Climate campagne van de klimaatcoalitie die zich sterk laat inspireren door het Zuid-Afrikaans voorbeeld.

Lees meer: 200.000 klimaatjobs in België is geen utopie!

E2SN - voorlopige beginselverklaring

Europees Eco-Socialistisch Netwerk (E2SN)

Het ecosocialisme vertegenwoordigt het beredeneerd antwoord op de impasse waarin de mensheid zich bevind ten gevolge van een kapitalistische productie en consumptiewijze die de mens uitbuit en het ecosysteem uitput. Deze impasse vereist dat we tot een radicaal denken en handelen overgaan in de zin dat we naar de wortels van het probleem moeten durven kijken. Wij strijden dus tegen de twee motoren van het hedendaags systeem: kapitalisme en productivisme. Deze strijd moet op internationaal, Europees, nationaal en lokaal vlak gevoerd worden. Wij beslissen tot de oprichting van een Europees netwerk over te gaan.

Lees meer: E2SN - voorlopige beginselverklaring

Het Europees Eco-Socialistisch Netwerk kan beginnen sporen

Na een eerste vergadering op initiatief van de Parti de Gauche op 19 januari vergaderde het Europees Eco-Socialistisch Netwerk (E2SN) opnieuw begin maart te Brussel. Het E2N is een open en inclusief netwerk et bestaande Europese politieke partijen niet wil vervangen. Het E2N biedt een discussie-kader om voorstellen uit te werken en samen acties te ondernemen van al wie van oordeel is dat de systeemcrisis, de sociale en ecologische achteruitgang zo snel mogelijk een eco-socialistisch alternatief vereisen Het netwerk verenigt krachten die actief zijn binnen de Europese Groenen en regionalisten, de European Left - Parti de la Gauche Européenne, de antikapitalistische linkerzijde of die ook gewoon deel uitmaken van sociale bewegingen. In Brussel namen er 19 partijen uit 14 verschillende landen deel aan de vergadering.

Lees meer: Het Europees Eco-Socialistisch Netwerk kan beginnen sporen

Hart boven hard

hartbovenhardkleur

18 stellingen

ecosoclogo

Roodlinks RSS feed

Agenda

Geen evenementen

Steun ons financieel

Geef ons een duwtje in de rug en stort een bijdrage op het rekeningnummer van Roodlinks nationaal:

000-3255563-49
IBAN BE97 0003 2555 6349
BIC BPOTBEB1
op naam van
Roodlinks
p/a Kruishofstraat 144 bus 118
2020 Antwerpen

Manifest

linksmoetookdurven